99

مینیاتور

چوگان

برای این کار بیشتر از رنگهای گرم استفاده شده
نوع رنگ آبرنگ و گواش
درحقیقت در مینیاتور بر خلاف نقاشی های دیگر سه بار کار کشیده می شود و تکرار می شود تا نقاشی کامل شود یک بار روی کاغذ کالک _ یک بار با قلم گیری قهوه ای و بار اخر با رنگهای اصلی ،تا کار کامل شود

99

BozorgASLI

99

نقاشی مینیاتوری,مینیاتور,نگارگری ایرانی,سبک های نگارگری,تذهیب,نقاشی,هنر ایرانی,هنر,طراحی ایرانی,خردنگارگری,مینیاتوری,شرکت گرافیکی,شرکت تبلیغاتی,گرافیک

99