99

مینیاتور

برای این کار از مقوای ماکت مشکی استفاده شده ،معمولا در کارهایی که روی زمینه مشکی انجام میشود از رنگهای محدودی استفاده میشود در این کار هم فقط از چهار رنگ استفاده شده
در کارهای با زمینه مشکی برای قلم گیری دقت و مهارت خیلی زیادی لازم است چون برای زیبایی کار حتما لازم است قلم گیری با خطهای بسیار قوی و بدون ذره ای لرزیدن دست انجام شود

99

BozorgASLI

99

نقاشی مینیاتوری,مینیاتور,نگارگری ایرانی,سبک های نگارگری,تذهیب,نقاشی,هنر ایرانی,هنر,طراحی ایرانی,خردنگارگری,مینیاتوری,شرکت گرافیکی,شرکت تبلیغاتی,گرافیک

99