ایده پردازی و طراحی خودرو پانترا

در دنیای مدرن با پیشرفت علم خودرو هایی در حال ساخت است که آینده را نشان می دهد خودروهای آینده کاملا متفاوت و با ایده های خاصی طراحی می شوند یعنی طراح ذهنیتی که غیر ممکن همه دارند را باید ممکن سازد