لوگو سه بعدی

بعد از ایده پردازی و طراحی لوگو می توان لوگو را به لوگو سه بعدی تبدیل کرد.تبدیل لوگو خام به لوگو سه بعدی دارای مراحل خاصی است که طراح باید در ایده پردازی آن دقت نمایید.بعضی ازنشانه ها به خودی خود دارای رنگ و ویژگی های خاصی هستند که اعمال سه بعدی سازی روی آنها دشوار تر است یعنی طراح باید بر اساس تنظیم رنگ و یک محدوده خاص لوگو را سه بعدی سازد که شکل اصلی لوگو نیز حفظ شود.در لوگو های سه بعدی ایده پردازی نقش بسیار مهمی دارد.یعنی طراح باید با استفاده از لوگو و فعالیت مربوطه آن ایده پردازی را اعمال کند.