گرافیک شرکت ریول

گرافیک به معنای نمودار ترسیمی با خطوط واشکال. در واژه نامه مصور هنرهای تجسمی در معنی Graphic Arts آمده: انواع نقاشی و کنده کاری وبرجسته کاری برروی فلز و چوب وسنگ ومانند آنها برای چاپ که امروزه شامل طرح و ترسیم پوستر و نمودارهای خطی، آرمهای تجاری وصنعتی، تصاویر و نقوش روی جلد کتاب و نشریات وعلایم اقتصادی و راهنمایی استفاده می شود.